Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Sądowe uregulowanie sposobu i terminów realizacji kontaktów z dzieckiem świadczy o tym, że pomiędzy rodzicami brak jest porozumienia w tej kwestii. Jednakże nie zawsze sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest przez rodzica, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, respektowane. Niejednokrotnie są sytuacje,  w których dziecka nie ma w domu w czasie, w którym miało być przez uprawnionego odebrane lub też  jedno z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore. To ostatnie działanie jest jednym z bardziej typowych sposobów uniemożliwienia prawidłowej realizacji kontaktów. W takiej sytuacji rodzic, u którego dziecko…
Przeczytaj więcej