Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Autor: Sylwia Borodyn-Idzi

Kiedy dziadkowie płacą alimenty na rzecz wnuków

Podstawową zasadą jest, że alimenty na dzieci powinni płacić rodzice. Co w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku? Dziadkowie przychodzą z pomocą. Zgodnie z art. 132 k.r.o. obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Co to oznacza? Jeżeli rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasądzonych alimentów, wówczas dziecko (reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego) może wystąpić przeciwko dziadkom o dostarczenie środków utrzymania i wychowania. Sąd zasądzając alimenty bierze pod uwagę takie same przesłanki jak przy zasądzaniu alimentów od rodzica, tj. usprawiedliwione potrzeby dziecka i zarobkowo – majątkowe możliwości dziadków. Jeżeli dziadkowie nie będą wykonywać postanowień wyroku dobrowolnie, wyrok ( po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności) stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji przeciwko dziadkom. Czy dziadkowie mogą odzyskać kwoty wpłacane na rzecz wnucząt?…
Przeczytaj więcej

Ile alimentów na dziecko

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz z drugiej, od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozostają we wzajemnej zależności. Pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego oznacza zarówno wysokość osiąganych przez zobowiązanego dochodów, jak i potencjalną możliwość ich osiągania. Co to w praktyce oznacza? Jeżeli zobowiązany do alimentacji rodzic ma co do zasady dobrze płatny zawód, nie ma problemów zdrowotnych ani przeciwwskazań do wykonywania pracy zgodnej z jego kwalifikacjami, czy doświadczeniem życiowym, to nawet jeżeli zarabia stosunkowo niewiele, Sąd może nie dać temu wiary i uznać, że niewykorzystuje swoich możliwości. Innymi słowy,…
Przeczytaj więcej

Długi dzieci

W swojej praktyce bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, Pani Mecenas, co mam zrobić by nie płacić długów syna/córki? Pytam  z czego wynika Pana/Pani obowiązek? Dziecko ma zadłużenie, nie spłaca go, ja o tym zadłużeniu wiem, więc spłacam. Mam dosyć Pani Mecenas. Już nie mogę, już mi na życie nie starcza, na leki. Proszę pomóc. Jaka jest rada? Drogi Rodzicu, jeżeli nie jesteś poręczycielem, jeżeli pisemnie nie zgodziłeś się na spłatę długu za swoje dziecko, jeżeli nie został wydany przeciwko Tobie wyrok, nie masz obowiązku płacić. Twoje dziecko jest pełnoletnie, odpowiada za siebie i za zaciągane zobowiązania. Faktu tego nie zmienia również to, że spłacasz kredyt czy pożyczkę za telewizor, który Twoje dziecko zakupiło, a opuszczając rodzinny dom zapomniało wziąć ze sobą. 

Ile czasu na wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku

Wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie spadku nie jest ograniczone czasowo. Skąd wiec pojawia się termin 6 miesięcy? Jest to termin w ciągu którego możemy się wypowiedzieć czy chcemy przyjąć spadek w całości, z dobrodziejstwem inwentarza czy go odrzucić. Po upływie wskazanego terminu zostaje uznane, że przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Co to praktycznie oznacza? Jeżeli spadkodawca miał długi, my je dziedziczymy i odpowiadamy za długi spadkodawcy do wysokości masy spadkowej. Przykład. Jan Kowalski zmarł 1 stycznia. Uprawnionym do dziedziczenia po nim jest żona i syn. W skład masy spadkowej wchodzi mieszkanie o wartości…
Przeczytaj więcej

ALIMENTY WSTECZ

Istotą świadczeń alimentacyjnych jest to, że mają zaspokoić bieżące potrzeby osoby uprawnionej. Zasadą jest więc dochodzenie alimentów za okres od dnia wytoczenia powództwa. Tylko wyjątkowo można żądać alimentów za okres wsteczny ( poprzedzający dzień wytoczenia powództwa). „Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku,gdy pozostały niezaspokojone…
Przeczytaj więcej

Intercyza a dziedziczenie

Pierwsze skojarzenie, co ma piernik do wiatraka? Otóż ten piernik jest dość blisko wiatraka. Wyobraźmy sobie sytuację małżeństwa, które niekoniecznie dobrze ze sobą żyje, a które podpisało tzw. intercyzę. Można byłoby napisać, że każdy sobie rzepkę skrobie, teoretycznie i praktycznie tak, ale tylko gdy oboje małżonkowie żyją. Co się dzieje w sytuacji śmierci? Cały majątek dorobkowy zmarłego małżonka podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych (oczywiście w sytuacji, gdy nie został sporządzony testament). Co to oznacza? Współmałżonkowi przypada odpowiedni udział w majątku pozostawionym przez spadkodawcę. Co się dzieje w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament? Współmałżonek, jeżeli nie został powołany do dziedziczenia w drodze testamentu może ubiegać się o zachowek w wysokości połowy udziału spadkowego jaki by przypadał mu przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli jest chory, czy w wysoko zaawansowanym wieku, to nawet i w 2/3. Pamiętajmy – małżeńska umowa majątkowa (intercyza) jest skuteczna tylko za życia. Nie chcąc by współmałżonek dostał jakąkolwiek część majątku, trzeba pomyśleć o tym za życia, i przedsięwziąć odpowiednie kroki prawne.  

Termin na apelację, a choroba.

Klasyczny przykład. Odebrałeś z Sądu wyrok z uzasadnieniem, na złożenie apelacji masz 14 dni. Pierwszego dnia  nie chcesz pisać, drugiego też, trzeciego też myślisz, że odłożysz pisanie na później, np. na weekend. Tak weekend, to jest dobry pomysł. Nastaje weekend, po tygodniu ciężkiej pracy czujesz się zmęczony i potrzebujesz odpocząć, a nie pisać apelację. Podejmujesz decyzję, że z początkiem nowego tygodnia weźmiesz się za nią. I co się okazuje? Początek tygodnia, a Ty się rozchorowałeś. Jakże życiowa sytuacja. Jeżeli będziesz chciał bezczynnie przeczekać czas choroby, i dopiero po jej ustaniu, i tym samym po upływie terminu do wniesienia apelacji, przystąpisz do jej sporządzania apelacji – Sąd może stwierdzić, że nie dochowałeś należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków procesowych i ją odrzucić. Co oznacza odrzucenie apelacji? Odrzucenie apelacji oznacza,  że Sąd nie będzie się nią merytorycznie zajmował, czyli nie będzie nawet jej czytał, nie będzie wyznaczał rozprawy, nie uniemożliwi Ci wypowiedzenie się w swojej sprawie. Sąd nie musi podzielić Twojego zdania, że byłeś tak chory, że nie byłeś w stanie sporządzić i wnieść apelacji w ustawowo przewidzianym terminie. Orzecznictwo dość mocno stoi na stanowisku, że skoro jesteś chory, to tym bardziej powinieneś dochować należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków procesowych np. poprzez ustanowienie pełnomocnika „pozwany nie zachował należytej staranności w dbaniu o własne interesy ponieważ wiedząc o toczącym się postępowaniu sądowym oraz mając świadomość choroby i jej objawów powinien ustanowić pełnomocnika procesowego, który podejmowałby działania w jego interesie.” Jakie są…
Przeczytaj więcej

Mecenas google

Mecenas Google kontra radca prawny/adwokat W swojej pracy zawodowej nie raz spotykałam się ze stwierdzeniem ale pani mecenas, przed naszym spotkaniem czytałam na ten temat w Internecie, i jest inaczej niż pani mówi. Podejmuję więc próbę wykazywania dlaczego w tej konkretnej sprawie wyczytane w Internecie informacje nie mogą mieć zastosowania, ale wiem, od samego początku…
Przeczytaj więcej

Czy spadkobiercy mogą domagać się odszkodowania?

Czy po śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego osoby bliskie zmarłemu ( w szczególności osoby uprawnione do ustawowego dziedziczenia) mogą wystąpić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a jeżeli tak, to: do kogo, w jakim terminie i jakiej kwoty żądając? Na gruncie obowiązującego prawa, za poszkodowanych uważa się nie tylko samych uczestników wypadków, którzy ponieśli w nim np.…
Przeczytaj więcej

Wina, a podział majątku dorobkowego małżonków

Przez miesiące, a może nawet lata walczyłeś w Sądzie by uzyskać wyrok rozwodowy z wyłącznej winy małżonka. W tym celu przedstawiłeś dowody wypełniające kilka tomów akt, wnioskowałeś o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, dużej liczby świadków, w tym świadków oddalonych od Sądu w którym toczy się sprawa o setki kilometrów, i udało się. Chcesz stoczyć…
Przeczytaj więcej