Nabycie spadku, a podział spadku

W swojej praktyce zawodowej często spotykam się z utożsamianiem przez spadkobierców pojęć: nabycia spadku i jego podziału. Stwierdzenie nabycia spadku, jest to potwierdzenie przez Sąd, że określony krąg osób (spadkobierców) dziedziczy po spadkodawcy w określonym ułamku. Sąd wydając postanowienie nie dokonuje rozporządzenia rzeczami wchodzącymi w skład spadku tj. nie wskazuje, kto dostaje mieszkanie, samochód, pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym itp. W uproszczeniu można napisać, że sentencja takiego postanowienia przedstawia się następująco:spadek po Janie Kowalskim, zmarłym dnia ……. nabyli w drodze ustawy: żona – Anna Kowalska w ½ części, i córka – Monika Kowalska w ½ części. (przy założeniu, że spadkobiercą jest żona i dziecko, a spadkobranie było na podstawie ustawy) Dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia z Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskaniu od notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o dział spadku, tj. dokonać podział majątku spadkowego. Dopiero w tym postępowaniu Sąd przyznaje poszczególne składniki majątkowe spadkobiercom,…
Przeczytaj więcej