Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Miesiąc: listopad 2023

Porada sąsiada

W swojej praktyce zawodowej systematycznie spotykam się z twierdzeniem Klienta: „chcę w ten sposób zrobić ponieważ sąsiad mi tak powiedział”.  Bardzo ciężko jest obalić autorytet sąsiada i tym samym przekonać Klienta, że rada sąsiada nie jest właściwą drogą. Klient często powątpiewa, niedowierza, bo jak mecenas może szerzyć czarnowidztwo, skoro sąsiad, mając taką samą sytuację, postąpił inaczej niż prawnik mówi, i co najważniejsze – wygrał. Nie przeczę, że sąsiad nie ma racji. Mogę nawet zaryzykować stwierdzeniem, że rację ma, ale czy stan faktyczny sąsiada  jest tożsamy ze stanem faktycznym mojego Klienta, tego już nie jestem pewna. Może być szczegół, a nawet szczegóły, które mają kolosalne znaczenie i niweczą dobrą radę sąsiada.  Prawda bowiem jest taka: diabeł tkwi w szczegółach. Jaki z tego wniosek płynie? Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z porady prawnika, to odłóżmy dobre rady sąsiada, czy wycinki z gazet, i zaufajmy profesjonaliście, a przynajmniej spójrzmy z dystansem na specjalistę sąsiada. 

Nakaz zapłaty, co dalej?

Zapewne jak myśląc o rozstrzygnięciu Sądu to masz przed oczami wyrok, a tu został Ci wysłany dokument, który został wydany na posiedzeniu niejawnym (czyli bez przeprowadzenia rozprawy – gdzie tu sprawiedliwość?), a z którego treści wynika, że masz zapłacić osobie XY określoną sumę pieniężną z odsetkami, albo w terminie 14 dni wnieść sprzeciw. Poniżej garść cennych informacji. Po pierwsze, nakaz zapłaty jest legalny! Po drugie, nakaz zapłaty jest legalny nawet wówczas, gdy nie brałeś udziału przed jego wydaniem. Będziesz zaskoczony, ale przepisy nie przewidują możliwości wydania nakazu zapłaty przy uczestnictwie pozwanego, czyli Twoim. Po trzecie, na pewno zastanawiasz się, jak to się ma do Twojego prawa do obrony? Spokojnie. Twoje prawo do obrony nie zostało naruszone, jeżeli chcesz z niego skorzystać, to możesz  wnieść sprzeciw do otrzymanego nakazu zapłaty. Po czwarte, sprzeciw od nakazu zapłaty to w uproszczeniu pewien rodzaj apelacji. Po piąte, nakaz zapłaty to taki wyrok Sądu wydany w specjalnej, przyśpieszonej i uproszczonej procedurze. Po szóste, jeżeli mądrze zareagujesz na otrzymany nakaz zapłaty, jeżeli mądrze uzasadnisz swoje stanowisko, jeżeli mądrze pokierujesz swoją sprawą, to masz szansę nie tylko na niejako anulowanie wydanego nakazu zapłaty, ale także na ostateczne wygranie sprawy. Po siódme, jeżeli zachowasz się w sprzeczności do pkt 6, Twój nakaz zapłaty się uprawomocni, a po opatrzeniu go klauzulą wykonalności może stanowić podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. 

Alimenty – do jakiego sądu pozew

Zasadą jest, że powództwo wytacza się przed Sąd I instancji, w którym okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jednakże zasada ta nie będzie miała zastosowania w sprawie o alimenty. Zgodnie z art. 32 kpc powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Co to w praktyce oznacza? Powództwo kieruje się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, gdy zaistniała potrzeba podwyższenia lub obniżenia alimentów alimentów. Sądem właściwym będzie również Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (nawet, jeżeli alimenty zostały orzeczone w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego) Uwaga. Art. 32 kpc wyraźnie wskazuje na miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość w której strona przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast meldunek jest czynnością administracyjno – techniczną, nie mającą w niniejszej sytuacji znaczenia. 

Nabycie spadku, a podział spadku

W swojej praktyce zawodowej często spotykam się z utożsamianiem przez spadkobierców pojęć: nabycia spadku i jego podziału. Stwierdzenie nabycia spadku, jest to potwierdzenie przez Sąd, że określony krąg osób (spadkobierców) dziedziczy po spadkodawcy w określonym ułamku. Sąd wydając postanowienie nie dokonuje rozporządzenia rzeczami wchodzącymi w skład spadku tj. nie wskazuje, kto dostaje mieszkanie, samochód, pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym itp. W uproszczeniu można napisać, że sentencja takiego postanowienia przedstawia się następująco:spadek po Janie Kowalskim, zmarłym dnia ……. nabyli w drodze ustawy: żona – Anna Kowalska w ½ części, i córka – Monika Kowalska w ½ części. (przy założeniu, że spadkobiercą jest żona i dziecko, a spadkobranie było na podstawie ustawy) Dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia z Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskaniu od notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o dział spadku, tj. dokonać podział majątku spadkowego. Dopiero w tym postępowaniu Sąd przyznaje poszczególne składniki majątkowe spadkobiercom,…
Przeczytaj więcej

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Sądowe uregulowanie sposobu i terminów realizacji kontaktów z dzieckiem świadczy o tym, że pomiędzy rodzicami brak jest porozumienia w tej kwestii. Jednakże nie zawsze sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest przez rodzica, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, respektowane. Niejednokrotnie są sytuacje,  w których dziecka nie ma w domu w czasie, w którym miało być przez uprawnionego odebrane lub też  jedno z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore. To ostatnie działanie jest jednym z bardziej typowych sposobów uniemożliwienia prawidłowej realizacji kontaktów. W takiej sytuacji rodzic, u którego dziecko…
Przeczytaj więcej