Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Czy spadkobiercy mogą domagać się odszkodowania?

Czy spadkobiercy mogą domagać się odszkodowania?

Czy po śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego osoby bliskie zmarłemu ( w szczególności osoby uprawnione do ustawowego dziedziczenia) mogą wystąpić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a jeżeli tak, to: do kogo, w jakim terminie i jakiej kwoty żądając?

Na gruncie obowiązującego prawa, za poszkodowanych uważa się nie tylko samych uczestników wypadków, którzy ponieśli w nim np. uszczerbek na zdrowiu, ale również osoby, które w wyniku wypadku komunikacyjnego straciły bliskie im osoby. W związku z tym osoby uprawnione do ustawowego dziedziczenia mogą skutecznie domagać się odszkodowania za śmierć bliskiej im osoby od sprawcy wypadku i/lub jego ubezpieczyciela.

Bliscy zmarłego mogą dochodzić następujących roszczeń:

– o zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią ( ma rekompensować utratę więzi emocjonalnej i uczuciowej łączącej osobę bliską ze zmarłym i wynikającą z niej cierpienie psychiczne),

– o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (może mieć miejsce wówczas, gdy dziecko straciło ojca, który łożył na jego edukację, a po jego śmierci, samo musiało się o to zatroszczyć)

Możliwość ubiegania się czy to o zadośćuczynienie, czy o odszkodowanie, czy o rentę możliwe jest w sytuacji, gdy sprawcy wypadku można zarzucić winę. W postępowaniu cywilnym najłatwiej jest wykazać winę sprawcy przedkładając Sądowi wyrok skazujący. Jeżeli natomiast sprawcy wypadku nie można przypisać winy, to osobom bliskim nie przysługują żadne roszczenia.

Warto mieć również na uwadze, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania wypadku (np. szedł poza wyznaczonym przejściem dla pieszych; poruszał się po złej stronie jezdni; szedł w nocy w nocy w ciemnym ubraniu bez elementów odblaskowych), wówczas osobom bliskim przysługują roszczenia, jednakże takie przyczynienie się może doprowadzić do proporcjonalnego obniżenia dochodzonych kwot.

Czy każdy z bliskich może z roszczeniami wystąpić samodzielnie, czy też muszą to uczynić wszyscy razem?

Osoby bliskie mogą wystąpić na drogę sądową razem, albo osobno. Jeżeli występują osobno, to reprezentują wyłącznie siebie, a zapadły wyrok odnosi się wyłącznie do ich sytuacji.

Jeżeli tylko jedna osoba bliska wystąpi z roszczeniami, to czy inni, w późniejszym czasie, będą mogli to uczynić?

Tak. Skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego przez jedną z osób bliskich nie ma wpływu na sytuację pozostałych osób.

Czy przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego i domaganiem się zadośćuczynienia, odszkodowania renty – w pierwszej kolejności należy przeprowadzić sprawę o stwierdzenie nabycia spadku?

Nie, osoby bliskie, chcąc dochodzić od sprawcy wypadku roszczeń, nie muszą uprzednio uregulować sprawy spadkowej.

Ile czasu mają osoby bliskie na dochodzenie w/w roszczeń?

Osobom bliskim przysługuje stosunkowo długi termin na dochodzenie roszczeń. Jeżeli śmierć nastąpiła wskutek przestępstwa, to obowiązuje termin 20-letni.

Na jakie kwoty mogą liczyć spadkodawcy w takim procesie i od czego zależy wysokość zasądzonego odszkodowania?

Nie ma jednej odpowiedzi. Nie ma katalogu, nie ma widełek dzięki którym możliwe byłoby podanie uniwersalnych kwot. Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia każdorazowo zależy od indywidualnej sytuacji uprawnionych. Z punktu widzenia roszczenia o zadośćuczynienie najważniejsza jest więź łącząca osobę bliską z osobą zmarłą. Naturalnie w relacjach rodzic – dziecko czy małżonek – małżonek więź ta przybiera postać najsilniejszą, a roszczenia są najwyższe, jednakże nie jest to regułą. Należy mieć również na uwadze fakt, czy zmarły przyczynił się do wypadku, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Nie bez znaczenia jest również postawa sprawcy po wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *