Ile alimentów na dziecko

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz z drugiej, od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozostają we wzajemnej zależności. Pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego oznacza zarówno wysokość osiąganych przez zobowiązanego dochodów, jak i potencjalną możliwość ich osiągania. Co to w praktyce oznacza? Jeżeli zobowiązany do alimentacji rodzic ma co do zasady dobrze płatny zawód, nie ma problemów zdrowotnych ani przeciwwskazań do wykonywania pracy zgodnej z jego kwalifikacjami, czy doświadczeniem życiowym, to nawet jeżeli zarabia stosunkowo niewiele, Sąd może nie dać temu wiary i uznać, że niewykorzystuje swoich możliwości. Innymi słowy,…
Przeczytaj więcej