Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Ile alimentów na dziecko

Ile alimentów na dziecko

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz z drugiej, od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozostają we wzajemnej zależności.

Pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego oznacza zarówno wysokość osiąganych przez zobowiązanego dochodów, jak i potencjalną możliwość ich osiągania.

Co to w praktyce oznacza?

Jeżeli zobowiązany do alimentacji rodzic ma co do zasady dobrze płatny zawód, nie ma problemów zdrowotnych ani przeciwwskazań do wykonywania pracy zgodnej z jego kwalifikacjami, czy doświadczeniem życiowym, to nawet jeżeli zarabia stosunkowo niewiele, Sąd może nie dać temu wiary i uznać, że niewykorzystuje swoich możliwości. Innymi słowy, Sąd bierze pod uwagę dochody i zarobki jakie zobowiązany do alimentacji mógłby uzyskać przy pełnym wykorzystaniu swoich możliwości, tj. sił fizycznych i umysłu.

Przykład:

Sam brak lub ograniczone efekty, np. z gospodarstwa rolnego nie mogą zostać uwzględnione wówczas, gdy właściciel gospodarstwa prowadzi je w sposób nienależyty, zaniedbuje je lub z innych nieuzasadnionych przyczyn niewłaściwie nim zarządza.

Gdy rodzic jest trwale chory,  
to nie można od niego wymagać by przedsiębrał starania o uzyskanie dochodów z takim wysiłkiem, który przekracza jego możliwości fizyczne i w konsekwencji mógłby jeszcze bardziej zaważyć  na jego zdrowiu.

Reasumując, żądając alimentów należy wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, ale również zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *