Kiedy dziadkowie płacą alimenty na rzecz wnuków

Podstawową zasadą jest, że alimenty na dzieci powinni płacić rodzice. Co w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku? Dziadkowie przychodzą z pomocą. Zgodnie z art. 132 k.r.o. obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Co to oznacza? Jeżeli rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasądzonych alimentów, wówczas dziecko (reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego) może wystąpić przeciwko dziadkom o dostarczenie środków utrzymania i wychowania. Sąd zasądzając alimenty bierze pod uwagę takie same przesłanki jak przy zasądzaniu alimentów od rodzica, tj. usprawiedliwione potrzeby dziecka i zarobkowo – majątkowe możliwości dziadków. Jeżeli dziadkowie nie będą wykonywać postanowień wyroku dobrowolnie, wyrok ( po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności) stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji przeciwko dziadkom. Czy dziadkowie mogą odzyskać kwoty wpłacane na rzecz wnucząt?…
Przeczytaj więcej