Alimenty – do jakiego sądu pozew

Zasadą jest, że powództwo wytacza się przed Sąd I instancji, w którym okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jednakże zasada ta nie będzie miała zastosowania w sprawie o alimenty. Zgodnie z art. 32 kpc powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Co to w praktyce oznacza? Powództwo kieruje się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, gdy zaistniała potrzeba podwyższenia lub obniżenia alimentów alimentów. Sądem właściwym będzie również Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (nawet, jeżeli alimenty zostały orzeczone w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego) Uwaga. Art. 32 kpc wyraźnie wskazuje na miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość w której strona przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast meldunek jest czynnością administracyjno – techniczną, nie mającą w niniejszej sytuacji znaczenia.